Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт

директора Динівецького навчально-виховного комплексу «Про основні напрями та підсумки діяльності навчального

закладу за2020/2021н.р.»

Шановні колеги, батьки, запрошені!

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 55 від 28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23 лютого 2005 р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні вшосте проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту;

Допустити батьків до участі у керуванні освітнім процесом;

Зробити відкритою інформацію про життя школи;

Посилити ресурс довіри з боку батьків, шефів, громадських організацій.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалась Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора навчально-виховного комплексу, законодавством України, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Всю роботу педагогічного, учнівського колективів, батьків спрямувала на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», основних напрямків розвитку освіти навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік, плану роботи навчального закладу.

Основними напрямами роботи у 2020/2021 навчальний рік стали:

 1. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.
 2. Створення умов для варіативності навчання й ужиття заходів щодо впровадження інноваційних педагогічних технології у навчальний процес.
 3. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, доцільне їх розміщення.
 4. Удосконалення виховної роботи, соціального захисту дітей,збереження і зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників.
 5. Залучення педагогічної і батьківської громадськості до управління діяльністю школи, співробітництво з громадськими організаціями.
 6. Зміцнення навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою директора навчального закладу, заступників директора Данилової Л.Д., Чычы А.Ф., педагогічного колективу, яка була націлена на створення умов щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти.

 «Школа — на думку В. Сухомлинського, — повинна бути школою радості для дітей , школою творчості для вчителів та школою спокою для батьків, родини, суспільства».

Саме в цьому напрямку намагалася здійснювати керівництво навчальним закладом протягом року.

Згідно з Основними напрямками розвитку освіти навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік, відповідно до плану роботи вся діяльність педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу залучені всі діти, всі учні 1-11 класів приступили до навчання.

На початок 2020/2021 навчального року у школі навчалось 286 учнів у 16 класах. На кінець року —  283  учнів.

Заступником директора з виховної роботи Чіча А.Ф. постійно проводився аналіз відвідування учнями навчальних занять з класними керівниками, на нараді при директорі, засіданнях ради. Своєчасно приймались конкретні рішення, їх розв’язання.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль дирекції школи, колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

У 2021 році 18 учні отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту, 20 учнів отримали базову загальну середню освіту, отримали свідоцтво з відзнакою — 2 учнів. Нагороджено Похвальними листами – 68 учнів  закладу.

Навчальний заклад забезпечений усією необхідною документацією, передбаченою державним стандартом загальної середньої освіти.

Освітні програми складені за типовою формою, яка затверджена МОН України, погоджені та затверджені у встановленому порядку. Складені відповідно до навчально-методичного забезпечення вивчення предметів, з урахуванням запитів і побажань учнів та батьків.

Вважаю, що в школі створені добрі умови для підвищення якості навчально-виховного процесу. Протягом року забезпечувався належний температурний режим, санітарно-гігієнічний стан шкільних приміщень, проведиться якісний ремонт навчальних класів, кабінетів. Навчально-виховний процес було організовано відповідно до робочого навчального плану та плану роботи навчального закладу на рік. Варіативна частина цілком забезпечена програмами. Навчальні програми з усіх предметів виконано.

Важливою умовою успішної реалізації організаційної діяльності є належне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

У 2020-2021 н.р. методична робота в Динівецькому НВК здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами. Передбаченими чинним законодавством у 2019-2020 н.р., на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, та згідно річного плану роботи школи, наказу № 5 від 02.09.2019  по школі «Про структуру та організацію методичної роботи в 2020-2021 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, методична робота здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

У 2020-2021 н.р. у Динівецькому НВК працювало 41 педпрацівників. Основними завданнями методичної роботи було забезпечення непереривності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи-постійних та епізодичних.

Проблема над якою працює педколективу навчального закладу в

2020-2021 н.р. «Підвищення якості освіти, рівня вихованості особистості, професійної компетентності педагога шляхом упровадження гуманної педагогіки та модернізації навчально-виховного процесу». Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

         Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків. Позакласних заходів, фахові журнали, газети, методична література, матеріали для роботи над проблемою школи, зібрані кращі розробки уроків учителів – предметників.

         Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та  методичної ради школи;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилось індивідуальне консультування педагогів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти (Школа молодого вчителя), було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора школи з навчально-виховної роботи Данилова Л.Д., керівники шкільних методичних об’єднань, психолог, досвідчені вчителі школи. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

— Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2020-2021 н.р.

— Обговорення шкільних навчальних програм з базових дисциплін, 

  підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо  

  викладання предметів.

— Організація роботи «Школи молодого вчителя».

— Робота з обдарованими дітьми.

— Роль методичних об’єднань у розвитку творчості вчителів та учнів,

  підвищенні якості навчання.

Розглядались поточні питання: результати контрольних робіт, виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та інше.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної  колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні об’єднання:

— МО вчителів початкових класів (керівник Рябко А.В.)

— МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Істратій М.В.)

— МО вчителів природничо-математичного циклу

(керівник Чубрей В.Ф.)

— МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Кімак В.І.)

— МО класних керівників (керівник Стоян Л.С.)

— Психолого-педагогічний семінар (керівник Кімак Л.І.)

— Школа молодого вчителя (Істратій Г.М.)

Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

Щороку проводяться предметні декади і тематичні тижні під гаслом «Проблемна тема школи в дії», де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

         Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

 • результати навчально-виховної роботи;
 • динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
 • результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
 • діяльність члені МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
 • аналіз стану викладання предметів;
 • стан виконання навчальних планів і програм;
 • використання інтерактивних технологій, їх ефективність;
 • стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;
 • робота факультативів, гуртків;
 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;
 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.

На кожному засіданні МО вчителі знайомляться з новинками науково-методичної та науково-педагогічної літератури.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

1. Самоосвіта вчителів.

2. Атестація і творчі звіти педагогів.

3. Курсова перепідготовка.

4. Семінари-практикуми.

5. Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків.

6. Участь у роботі предметних тижнів та нарад.

7. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з   

    базових дисциплін.

8. Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою,

    розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи

    вчителів.

Усі засідання методичних об’єднань проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Найбільш результативними та якісно проведеними засіданнями є такі:

«Розвиток творчого мислення учнів на уроках української та румунської літератури» (вчителі української та румунської літератури); «Форми завдань для контролю 4-х видів мовленнєвої діяльності та оцінювання завдань підсумкових контрольних робіт; підготовка до моніторингу з іноземної мови учнів 9 класу» (ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, керівник Паскар С.П.).

«Проектна діяльність на уроках історії як один із видів інформаційної компетентності учнів» (вчитель історії Стоян Л.С., керівник ШМО природничо-математичного циклу Чубрей В.Ф.).

«Нові технології у викладанні предметів природничого циклу. Проектна діяльність на уроках географії та біології» (ШМО природничого циклу, керівник Чубрей В.Ф.).

Вся діяльність методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році здійснювалася в рамках роботи над єдиною методичною темою, яка змістовно пов’язана з науково-методичною темою школи. А саме: «Впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних методів навчання».

Науково-методичною метою МО вчителів було: створення умов для підвищення науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного рівня; оволодіння організаторськими, конструкторськими, комунікативними вміннями.

Протягом навчального року члени МО у своїх доробках звертали особливу увагу на такі форми і методи навчання:

 • розвиток усного і писемного мовлення учнів на уроках і в позакласних заходах;
 • вдосконалення грамотності на уроках української мови, іноземної мови;
 • розвиток читацьких інтересів;
 • розвиток пізнавальних здібностей учнів на уроках історії.

Кожний педагог старався працювати по-сучасному, впроваджувати і розвивати проблему, над якою працював.

Всі члени МО старалися втілювати принцип: професіоналізм педагога – джерело розвитку сучасної освіти. Працювали спільно у взаєморозумінні, завдяки чому зробили багато, виявили високий рівень професіоналізму. Вони забезпечили досить високий рівень засвоєння базового стандарту освіти.

МО природничо-математичного циклу працювало над темою «Індивідуалізація навчальної діяльності учня». Робота над проблемою здійснювалась через удосконалення методики проведення уроків.

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано

документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І туру олімпіад.

Учителі провели належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу: провели І тур олімпіад, предметний тиждень математики, відкриті уроки.

Одним із методів вивчення природничих наук є експеримент. Але не завжди матеріально-технічне обладнання кабінетів хімії і фізики дозволяє виконати передбачені програмою демонстраційні експерименти і практичні роботи.

МО вчителів початкових класів очолює вчитель початкового навчання Рябко А.В. Протягом навчального року проведено 2 засіданя. Робота кожного засідання МО мала як практичний, так і теоретичний напрямок.

На засіданнях обговорювали відкриті уроки та виховні заходи, ділилися своїм досвідом роботи, виступали з доповідями, вносили пропозиції щодо поліпшення навчального та виховного процесу. На кожному засіданні не обходилося без огляду новинок педагогічної та методичної літератури, що сприяло підвищенню професійного рівня вчителів.

Виховний процес динамічно розвивається. Йому властива потреба в оновленні, у постійній відповідності вимогам часу, суспільним потребам, запитам особистості. Саме тому класні керівники школи працювали над темою «Особистісно орієнтований підхід до виховання учня». Було проведено 2 засідань МО класних керівників (керівник Стоян Л.С..), на яких розглянуто форми й методи діагностики особистості кожного учня, методики колективно творчої діяльності, питання психолого-педагогічних проблем підліткового віку. Зібрано та систематизовано багатий матеріал за напрямками виховної діяльності.

Згідно  з річним планом протягом року проведено предметні декади, тижні. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На  належному науково-методичному рівні проведено тижні української мови і літератури, тиждень правових знань, тиждень історії, іноземної мови, математики, географії і біології. Декада математики, інформатики, місячник довкілля, рік здорового способу життя, протягом року щомісяця, щотижня проводяться змагання, естафети, спортивні ігри з усіма учнями школи відповідно до вікових категорій. Під час тижнів, декад, місячників проводились відкриті уроки та виховні заходи. Найбільш результативні та якісно проведені такі уроки та виховні заходи: урок математики у 6 класі (вчитель Тодеришин Л.С.), урок алгебри у 11 класі (вчительТодеришина Л.С..), урок з французької мови у 9 класі (вчитель Істратій В.В..), урок музики у 4 класі (вчитель Кімак В.І.), урок української мови у 9 класі (вчитель Клим А.В.), урок української літератури у 8 класі (вчительЧубрей В.Г.), урок математики у 4 класі (вчитель Чубрей О.В..). Брейн-ринг «Право в нашому житті» (вчитель правознавства Стоян Л.С.), «Мово наша калинова» (вчитель української мови і літератури

Клим А.В.), «Жінко, ти завжди велична» (педагог-організатор Борш Р.І.), «Земля – наш дім» (вчитель біології Кімак Л.І.), година спілкування «Людина – не цар природи, а друг і співрозмовник» (вчитель румунської літератури Істратій М.В., вчитель біології Кімак Л.І.).

Проведено тиждень педагогічної майстерності класних керівників. Було організовано конкурс «Творчі роботи учнів школи», кращі роботи опубліковано в шкільній стінгазеті «Пролісок». Організовано виставки конкурсних робіт: «Люби і знай свій рідний край», «Збережемо ліс – народне багатство», «Податки очима дітей». Працює шкільний пресцентр (кожною стінгазетою керують учителі-предметники).

З  метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Відповідно  до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття з української мови та літератури, ділової мови, народознавства, краєзнавства. Організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено майже 55% школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, розвивали творчі здібності, береть участь у різних конкурсах, олімпіадах та змаганнях.

У 2020-2021 н.р. учні школи брали участь: у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

Призери ІІ туру Всеукраїнських олімпіад

(районних) з базових дисциплін у 2019/2020 н.р.

Динівецького НВК

  П.І.П. школа клас місце предмет
  Істратій Марина Динівецький НВК 7 1 фізика
  Істратій Марина Динівецький НВК 7 1 хімія
  Тетеля Дана Динівецький НВК 11 1 біологія
  Буздуга Габрієла Динівецький НВК 9 1 обслуг.праця
  Лігун Владислава Динівецький НВК 7 1 укр.мова та літ.
  Стоян Маргарита Динівецький НВК 10 1 правознавство
  Тетеля Дана Динівецький НВК 11 1 правознавство
  Борш Валерія Динівецький НВК 9 2 біологія
  Стоян Габрієла Динівецький НВК 9 2 географія
  Тетеля Дана Динівецький НВК 11 2 географія
  Борш Валерія Динівецький НВК 9 2 правознавство
  Стоян Маргарита Динівецький НВК 10 2 історія
  Тетеля Дана Динівецький НВК 11 2 історія
  Фрунзе Катерина Динівецький НВК 8 2 обслуг.праця
  Боршевич Дмитро Динівецький НВК 10 3 географія
  Гуцкал Катерина Динівецький НВК 8 3 географія
  Кирилюк Катерина Динівецький НВК 8 3 фізика
  Борш Валерія Динівецький НВК 9 3 історія
  Борш Валерія Динівецький НВК 9 3 англ.мова
  Бучко Дана Динівецький НВК 11 3 рум.мова та літ.
  Дирда Станіслав Динівецький НВК 11 3 ІКТ
  Паскар Джесіка Динівецький НВК 9 3 рум.мова та літ.

Стоян Маргарита Радівна учениця, 10 кл зайняла ІІІ місце в області на олімпіаді з правознавства.

Підсумки проведення І-ІІ етапів Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 1. Чупак Вадим Валентинович, учень 7-го класу (І місце).

Підсумки проведення І-ІІ етапів ХХ Міжнародногол конкурсу з української мови імені Петра Яцика

 1. Лігун Владислава Олександрівна, учениця 7-го класу (І місце).

Про проведення І-ІІ етапів ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та державоутворення»

 1. Стоян Маргарита Радівна, учениця 10-го класу (ІІ місце в районі та ІІІ місце в області)

Таким чином, всі шкільні методоб’єднання результативно працювали над виконанням шкільного проблемного питання.

Виховна робота у школі протягом 2019/2020 н.р. була спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України „Про освіту”, „Про охорону дитинства”, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі „Діти України”, загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування.

      Виховна робота у 2020–2021 н.р. здійснювалася відповідно до програми «Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

     Педагогічний колектив працював над проблемним питанням з виховної роботи: «Виховання всебічно розвиненої особистості, порядної, толерантної, духовно багатою, фізично та психічно здорової, формування стійких якостей патріота і громадянина України »

 Зміст виховної діяльності  сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

               Ціннісне ставлення до себе;

               Ціннісне ставлення до сім ї, родини, людей;

               Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави;

               Ціннісне ставлення до праці;

               Ціннісне ставлення до природи;

               Ціннісне ставлення до культури та мистецтва.

  Виховна робота у 2020/2021 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально — етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

На формування ціннісного ставлення до природи були спрямовані різноманітні форми виховної діяльності екологічної тематики, такі як:

•        Шкільний конкурс «Галерея кімнатних рослин»;

•        Проведення свята осені «Осіння казка»;

•        Осінній бал квітів «Картами України – квітами України»;

•        Інтелектуальна гра «У світі рослин»;

•        Акція «Живи, ялинко!»;

•        Виставка екологічних плакатів «Земля наш дім»;

•        Акція «Нагодуй пташку взимку»;

•        Фото виставка  «Людина-частина природи»;

•        Акція «Весняна толока», «Шкільна клумба»;

•        Участь у районному конкурсі «Живи, ялинко!»

•        Акція “Велика біда від маленької батарейкі”

•        Акція “Старим зошитам – нове життя”;

         Ціннісне ставлення до культури та мистецтва формувалося в учнів під час підготовки до участі у районних конкурсах «Галерея мистецтв», «Буковинська зіронька», «Космічні фантазії», «Калейдоскоп професій», «Новорічна композиція»,  «Чисті роси», «Марцішор», «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» та посіли призові місця.

         Свої мистецькі здібності школярі демонстрували під час різноманітних конкурсів, заходів в рамках школи:

•        Виставка малюнків «Барви осені»;

•        Виставка малюнків «Професії моїх батьків»;

•        Захід «Вечорниці на Андрія»;

•        Свято Миколая «Миколай іде-подарунки несе!»;

•        Захід «Калейдоскоп Різдвяних Свят!»;

•        Конкурс читців М.Емінеску;

•        Тиждень образотворчого мистецтва;

•        Виставка робіт обдарованих дітей;

•        День гумору;(перегляд шкільної версії фільму “Ералаш”

•        Проведення Дня вишиванки;

•        Творчий звіт гуртківців;

         Важливою складовою змісту виховання особистості є усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значущості праці, конкурентоспроможності й самореалізації особистості за умов ринкових відносин. Тобто ціннісне ставлення до праці передбачає як підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, так і розвиток потреби у трудовій активності.

         Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового спілкування. Саме з метою професійної орієнтації було сплановано та здійснено ряд екскурсій на підприємства села. Наприклад: екскурсія до  сільської аптеки 2-3 кл.,СТО с.Динівці, пожежної частини с. Динівці (4-7 класи). Також проведені ряд заходів:

•        Шкільна акція «Затишок»;

•        Осінній ярмарок;

•        Тиждень профорієнтацій;

•        Акція “Весняна толока”;

•        Акція “Шкільна клумба”;

•        Оформлення стенду “Майбутньому абітурієнту”

•        Конкурс творів “Ким я хочу стати в майбутньому”;

•        Виставка робіт гуртківців «Іграшка своїми руками»

•        Виховний захід «Цінуймо хліб» ;

•        Конкурс на кращу годівничку для птахів;

•        Акція «Книжкова лікарня».

         Практичним психологом та соціальним педагогом проведено та проаналізовано анкетування «Вибір майбутньої професії» та психодіагностичне тестування за методикою Клімова.

         Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави здійснювалося через цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави, заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,  щодо відзначення Дня Соборності України, День захисника України, День добровольця:

•        Проведення першого уроку;

•        День народження шкільної організації «Оптимист»;

•        Акція «Допоможи український армії»;

•        Гуманітарна акція . Допомога жителям м. Авдієвка;

•        Акція «Ветеран живе поруч»;

•        Упорядкування пам ячника загиблих односельців;

•        День пам яті жертв голодомору та політичних репресій;

•        День Збройних сил України;

•        День Соборності України, виховний захід «Єдина, соборна Україна»;

•        День виводу війск з Афганістану;

•        Акція «Я врятував життя дитині»;

•        Зустріч з учасниками АТО Бурлака Андрієм Ів, Кирилюк Василь;

•        Матеріальна допомога учаснику АТО Бучко Іван;

•        День трагедії на ЧАЕС;

•        Захід до Дня гідності та свободи;

•        День української писемності;

•        Тиждень права;

•        Свято Шевченківської поезії «Кобзареві передзвони»

•        Захід “Герої не вмирають … вони просто йдуть”

•        Відзначення Дня пам яті та примирення (хода з факелами)

 Ціннісне ставлення до себе. Робота з охорони життя і здоров’я учнів

         Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2020-2021н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров’я» (1-10 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ, ДАЇ; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.

         Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника „Увага! Діти на дорозі!», місячника охорони праці, тижня безпеки життєдіяльності, тижня профілактики дорожньо-транспортного травматизму, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул,дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації:

•        Виховний захід «Скажемо пожежам «Ні» ;

•        Розробка пам яток для учнів «Правила безпеки у побуті»;

•        День здоров’я;

•        Організація та проведення Дня цивільної оборони;

         Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму, проходили конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнку «Мій друг світлофор», плакату «Безпечний рух — запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Рятувальник очима дітей».

         В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей. Загальношкільні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, попередження наркоманії, алкоголізму та паління використовувались протягом 2019-2020 н.р. як наглядно-агітаційні матеріали, необхідні у профілактичній роботі з попередження всіх видів дитячого травматизму.

         До роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість. На класних батьківських зборах систематично розглядалися питання профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.

         Протягом 2020-2021 н.р. у школі для учнів 1-11 класів систематично проводились додаткові бесіди з усіх видів поточного травматизму. Були проведені всі види інструктажів, інструктажі на місцях та в спеціалізованих навчальних кабінетах. Велися журнали обліку усіх видів інструктажів та журнал реєстрації нещасних випадків, систематично проводились інструктажі з техніки безпеки перед проведенням екскурсій, походів та перед трудовими десантами з відповідними записами у класних журналах та журналі інструктажів.

Формування ціннісного ставлення до сім ї, родини, людей  здійснювалося через цикл заходів, спрямованих на формування моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, взаємодопомоги, товариськості, гідності, щедрості, поваги до особистості):

•        Свято Дня знань;

•        Проведення Дня вчителя. Літературно – музична композиція «З любов ю до вчителя»

•        Акція «Милосердя»;

•        Акція «Червоний хрест»;

•        Акція «Діти – дітям»;

•        Зустріч з випускниками «Вечір шкільних друзів»;

•        Святкування міжнародного жіночого дня;

•        Свято останнього дзвоника;

•        Проведення випускних вечорів.

Робота з соціального захисту учнів у 2020-2021 н.р. знайшла відображення в ряді проведених заходів. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого  вносилися кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів. Станом на 01.06.2020 року на обліку в Динівецькому НВК  перебуває 123 дітей пільгових категорій, з них:

 74 дітей із багатодітних родин;

 6 дітей-інвалідів дитинства;

 7  напівсироти;

 5  дітей з малозабезпечених родин;

13 дітей з неповних сімей

              Робота з профілактики правопорушень,  бродяжництва серед неповнолітніх

          Однією з сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури  поведінки, адже не можна вважати людину культурною, коли вона маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів. В Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується».

            Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2020-2021 н. р. була побудована відповідно до право установчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення.

           У 2020-2021 навчальному році працювала Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень  дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі. Протягом навчального року  проводились зустрічі учнів школи з представниками ССД, дільничним інспектором, представниками правоохоронних  органів, записи проводились у спеціальних журналах.

         Крім зустрічей та бесід представників ССД, правоохоронних органів, представників лікувальних установ з учнями школи, слід назвати й такі заходи, як систематичне оновлення банку даних на дітей девіантної поведінки, дітей з родин, що опинились у складних життєвих обставинах, корекційну роботу психолога з такими категоріями учнів, охоплення їх гуртковою роботою тощо

          Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педраді, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. Протягом 2020-2021 н.р. представники школи взяли участь у проведені профілактичних рейдів у вечірній час: «Сільська дискотека», «Нічне село»,»Канікули», «Урок».

           Класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, дітей – сиріт, дітей з малозабезпечених сімей. Протягом навчального року ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, соціальним педагогом, психологами школи, класними керівниками, батьки учнів запрошувалися на засідання Ради профілактики правопорушень. З боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота. Адміністрацією школи була надана матеріальна допомога (продукти харчування)

            Також правопросвітниціка робота з учнями здійснюється через роботу правового клубу «Лекс».

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. У 2020 / 2021 н. р. з 01 жовтня в школі діяли 2 гуртки:

•        Гурток «Мозаїка»;

•        Хореографічний гурток народного танцю;

До роботи в гуртках було охоплено 132 учнів що становить 54% від загальної кількості учнів школи. Свої досягнення вони преставили на різних конкурсах в межах району,області.

          Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами.Основні напрямки роботи з батьками:

•        Участь батьків у роботі школи;

•        Робота батьківських комітетів класів;

•        Проведення батьківських зборів;

•        Особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками;

•        Консультації для батьків;

   Основними завданнями спільних заходів є:

•        Забезпечення духовної єдності поколінь;

•        Забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини;

•        Включення дитини в спільну роботу з дорослими;

•        Виховання поваги до  школи, батьків, вчителів, товаришів. Діагностика реалізації заходів передбачає вивчення ставлення батьків до педагогічного процесу, конфліктності в системі «Сімꞌя- школа», наявності та ефективності спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сімꞌї.

     Для реалізації цих завдань в школі створені клуби батьківського всеобучу «Батьківськи роздуми», «Сімейна розмова».Прогнозуючим результатом цієї діяльності є ефективність системи спільної діяльності сімꞌї та школи, в педагогічному процесі, зменшення конфліктних ситуацій в навчально — виховному процесі.

    Педагогічний колектив у 2021/2022 н.р. буде працювати над проблемним питанням з виховної роботи: «Виховання всебічно розвиненої особистості, порядної, толерантної, духовно багатою, фізично та психічно здорової, формування стійких якостей патріота і громадянина України »

Мета виховної роботи школи: набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо – естетичної, трудової та екологічної культури, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

         Враховуючи результати аналізу виховної роботи школи за 2020-2021 н.р. та виходячи з мети у виховному плані роботи школи на наступний рік передбачено розв’язати такі завдання:

•        Виховувати свідоме ставлення до навчання , розвивати пізнавальну активність і культуру розумової праці;

•        Реалізовувати концепцію громадянського виховання в умовах розвитку української державності;

•        Формувати особистісні риси громадян України , сприяти розвитку духовної , фізичної досконалості  , моральної , художньо — естетичної , правової , трудової , екологічної культури;

•        Створити умови для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучити учнів до різноманітної діяльності відповідно до інтересів та потреб;

•        Виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян  , формування гігієнічних навичок;

•        Зберігати національні родинні традиції , вивчати народні звичаї;

•        Створювати умови для соціального захисту дітей , особливо дітей – сиріт та дітей , що залишилися без батьківського піклування;

•        Удосконалювати систему організації учнівського самоврядування;

•        Формувати здоровий спосіб життя ;

•        Сприяти творчому розвитку особистості;

•        Здійснювати всебічний розвиток та виховання особистості.

Протягом навчального року активно працюють:

 • постійно діючі психолого – педагогічні семінари (Ілик М.М.).

Теми: «Система психолого-педагогічного пошуку обдарованих дітей», «Психологічна просвіта батьків», «Підводні камені домашнього завдання».

Проводились педагогічні читання: «Педагогіка В.О.Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття», «Народна педагогіка в спадщині видатних українських педагогів», «Інноваційна діяльність вчителів в організації навчально-виховного процесу».

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.

Протягом року працювала «Школа молодого вчителя» (керівник Данилова Л.Д.- заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-наставник Істратій Г.М. вчитель початкових класів), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Проведено співбесіди з малодосвідчемими вчителями (Паламарчук В.В.- вчитель фізкультури; Рябко Г.І.-вчитель французької мови, Влад Е.В.- вчитель хімії, Лиса Т.А.- вчитель початкових класів) про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та наставників.

У 2020-2021 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами школи молодого вчителя:

* Робота з обдарованими учнями;

* Форми роботи з батьками;

* Мотиви поганої поведінки учнів;

* Сучасні освітні технології в навчальний процес;

* Форми проведення перевірки навчальних досягнень учнів.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 27 років тому, Але не зважаючи на вік, адміністрація школи разом з педагогічним колективом та батьківською громадськістю постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримування у належному естетичному вигляді. Коридори поповнюються новими стендами, підтримується озеленення коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями, батьками, класними керівниками.

За бюджетні та батьківські кошти проведено косметичний ремонт. За спонсорські кошти оновлено шаховий клас. За звітній період також за спонсорські кошти замінено систему водопостачання. За кошти вчителів придбано таблиці, дидактичні матеріали, літературу.

Я, як директор, використовую усі можливості, щоб якісно підготувати навчальний заклад до нового навчального року.

Дякую всім класним батьківським коїмітетам, їх головам, всім батькам за розуміння освітянських проблем.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки молоді та спорту України , головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, відділу освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися документами та, навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція
управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість
реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу
освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного
колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші
питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні
явиша, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову
атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато
різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу
чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та
виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів,
щоденників поведінки, тощо.

Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються, Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них

обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування е наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей — шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників. Кредо навчального закладу вважаю: