Статут Динівецького НВК

1. Загальні положення

1. Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» села Динівці (скорочена форма НВК «ЗНЗ-ДНЗ», є комунікальною власністю, якій у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, наказами Міністествав освіти і науки, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та іншими нормативно-правовими актами, Положенням про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. №306.

2. Засновником навчально-виховного комплексу є Динівецька сільська Рада, яка надає необхідні будівлі, інженерні комунікації.

3. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення, обладнання та харчування учнів та дошкільнят – здійснює відділ освіти.

4. Головною метою комплексу є забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіти.

5. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

 — створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку і учня, формування гармонійної особистості, збереженння та зміцнення її фізичного та психічного здоровя,

 — формування основних норм загальнолюдської моралі,

 — створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів,

 — формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство,

 — виховання морально і фізично здорового покоління,

 — забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загально-культурної підготовки обдарованих і здібних дітей.

6. Діяльність комплексу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних обєднань, взаємозвязку інтелектуального, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації здібностей.

 — випускники закладу, при бажанні, разом з атестатом про середню освіту одержують кваліфікацію «Водій категорії «С»» або «Оператора комп’ютерного набору».

7. Відповідно до рішення виконкому Динівецької сільської Ради народних депутатів від 19.04.1995 р. №4, рішення XIV сесії IV скликання Динівецької сільської ради від 05.05.2005р., рішення XV сесії IV скликання Динівецької сільської ради від 29.08.2005 р., та сесії Новоселицької райради навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» села Динівці має статус юридичної особи, печатку, штамп, бланкі з власними реквізитами, самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державного казначейства України та інших банківських установах. Має емблему, гімн, учнівську форму.

8. Юридична адреса комплексу: Динівецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» Динівецької сільської ради Новоселицького району Чернівецької області, вулиця Головна, 15 село Динівці Новоселицького району Чернівецької області, почтовий індекс 60331 телефон 72-4-88, 72-4-89.

9. У комплексі визначена румунська та українська мова навчання, специфічне і поглиблене вивчення окремих предметів відповідно до профилю навчання. В класах ІІІ-го ступення (10-11кл.) запроваджується технологічний напрямок. Випускники школи отримують документи про освіту встановленого зразка та кваліфікацію «Водій категорії С» або «Оператор комп’ютерного набору».

10. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чиннним законодавством, Положенням про навчально-виховний комплекс «ЗНЗ-ДНЗ» та власним статутом.

11. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 — реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням про навчально-виховний комплекс,

 — дотримання умов, які визначаються за результатами атестації та акредитації,

 — безпечні умови освітньої діяльності,

 — організовує харчування дітей,

 — дотримання державних стандартів освіти,

 — виконання договірних забов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничної, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами,

 — дотримання фінансової дисципліни.

12. Динівецький навчально-виховний комплекс має право:

 — користуватися державними пільгами,

 — проходити в установленому порядку державну акредитацію, визначити форми і засоби організації навчально-виховного процесу,

 — розробляти і погоджувати власні програми, вести навчальну та науково-методичну роботу з урахуванням державних стандартів,

 — визначити контингент учнів для спільної праці з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами, проводити науково-дослідну, експериментальну пошукову роботу,

 — організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів,

 — створювати структурні підрозділи, комерційні фірми, блоки, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної платні і матеріального заохочення в межах власного кошторісу,

 — бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно законодавства та власного статуту,

 — отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб,

 — розвивати власну соціальну баз, спрямувати кошти школи на благоустрій соціально-побутових об’єктів,

 — здійснювати капітальний ремонт на основі договорів, підряду чи господярським способом,

 — об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами,

 — здійснювати підприємницьку діяльність, надавати платні послуги, залишати у своєму розпорядженні кошти і використовувати їх для потреб комплексу.

         На основі встановленних Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у комплексі встановлюється така мережа:

шкільний підрозділ

I – IV класи                  І ступінь

V – IX класи       ІІ ступінь

X – XII класи      ІІІ ступінь

Дошкільний підрозділ:

         3 групи дітей віком від 3-х до 6-ти  (7-ми) років. Дошкільний підрозділ розрахований на 64 місць.

— Дошкільний підрозділ має групи з денним режимом перебування дітей, працює за п’ятиденним робочим тижнем (вихідні дні: субота, неділя та святкові дні);

— Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу з 8.00 до 18.30 год.

— Кількість дітей в групах: від 3 до 6 років (7р.) – 20 осіб, в оздоровчий період до 15 осіб.

— Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини і свідоцтва про народження дитини (копія).

— За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб які їх замінюють, а також у літній період  (75 днів).

— Відрахування дитини з дошкільного підрозділу може здійснюватись: за бажанням батьків, або осіб які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному підрозділі ; у разі несплати  без поважних причин батьками плати за харчування дитини протягом двох місяців.

— Дошкільний підрозділ здійснює соціально-педагогічний патронат сімї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку та надання консультаційної допомоги сімї.

13. У складі комплексу функціонують методичні об’єднання класних керівників і вчителів початкових класів, вихователів дошкільного підрозділу, предметів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклу.

14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

15. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

         Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

         Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, тощо.

         Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію (художньо-естетично, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу, технічну, тощо).

         Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, можуть переходити на індивідуальну форму навчання.

16. Навчально-виховний комплекс може входити до складу об’єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.

17. Виходячи з умов комплексу та санітарно гігієничних норм на підставі нормативів наповнюваності груп, затверджених МОН за походженням з Мінфіном, відповідно до рішення XIV сесії IV скликання сільської ради народних депутатів с.Динівці від 05 травня 2005 р. у дошкільному підрозділі НВК с.Динівці мають бути дві групи дітей віком від 4-х до 6-ти років, в 2009 році відкрито  третю групу з трьох років.

18. Прийом учнів до комплексу проводиться до 31 серпня згідно наказу директора школи, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та результатів медико-педагогічної комісії.

         До першого класу шкільного підрозділу зараховуються діти шести – семи років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Таке обстеження проводиться спеціалістами Новоселицької ЦРЛ за критеріями, що визначаються Міністерством освіти України.

19. Зарахування у профільні класи проводиться за резельтатами тестування за згодою батьків та власним бажанням учнів, починаючи з 9-го класу.

20. В разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

21. У 1-4 класах за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня (ГПД).

         Встановлюється комплектація груп з паралельних класів. Зарахування до ГПД і відрахування учнів з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замініють), кількістю не менш 30 учнів.

22. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку і учнів у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до законодавства.

         — У дошкільному підрозділі встановлено трьох разове харчування дітей;

         — У шкільному підрозділі одноразове харчування учнів;

         — Порядок забезпечення продуктами харчування відзначається управлінням освіти Новоселицької районної адміністрації.

         — Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування кулінарною обробкою, виходом страв, санітарним станом харчоблоку, зберігання, дотриманням термінів організації продуктів покладається на медичного працівника закладу та керівника закладу.

         Медичне обслуговування дітей дошкільного та шкільного віку здійснюється медичним працівником який входить до штату закладу.

23. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), встановлюється засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.

24. Навчально-виховний комплекс проводить свою діяльність відповідно плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 01 червня по 31 серпня. Динівецький навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються найголовніші питання навчально-виховного процесу і перспективи його розвитку.

25. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженними МОН, у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальніх планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН. Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управлінням освіти. У вигляді додатків до нього додається:

 — розклад уроків шкільного підрозділу і розклад занять дошкільного підрозділу,

 — режим роботи комплексу (щоденний, тижневий, річний). Дошкільний підрозділ організовує освітній процес за пріоритетним напрямком: фізкультурно-оздоровчий.

26. Відповідно до робочого навчального плану комплексу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, якім надано гриф Міністерства освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

27. У комплексі індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріативної (визначається Міністерством освіти) та варіативної частини державного стандарту ЗСО, яка визначається педагогічною радою комплексу з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етичних особливостей села, району, області, держави.

28. Динівецький комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною форми навчання, а бажаючим надається право і створюються умови для вечірньої, індивідуальної форм навчання, прискореного закінчення закладу освіти, складання екзаменів екстернатом.

29. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюється комплексом у межах часу передбаченого навчальним планом за погодженням з відповідним органом управління освітою.

         Навчальні заняття у комплексі розпочинаються як правило 1 вересня і закінчуються у 1- 11-х класах – 30 травня.

         Навчальний рік поділяється на 2 семестри: І-й з 1 вересня – до 27 грудня, ІІ-й з 14 січня до – 31 травня.

30. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації для учнів і дітей комплексу проводяться канікули (не менш 30 календарних днів протягом навчального року).

         Для учнів 1-х класів установлюються додаткові тижневі канікули.

31. Тривалість уроку у комплексі сановить: у 1-х класах: 35 хв., у 2-3-х класах: 40 хв., у 5-11-х класах: 45 хв. Заняття у дошкільних групах 25-35 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідемічної служби.

32. Встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша – 10 хв., друга, третя – 20 хв, четверта, п’ята – 10хв.

         Заняття у дошкільних групах: молодша група – 15-20 хв., середня група – 20-25 хв, старша група – 25-35 хв.

33. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків у шкільному підрозділі , який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, узгоджується з профкомом, радою школи і затверджується директором та розкладом занять у дошкільному підрозділі.

         Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою школи за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачається навчальним планом. Тижневий режим роботи закладу фіксується у розкладі уроків та занять.

34. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань, також інші предмети за бажанням та кошти батьків.

35. Домашні завдання даються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх характер, зміст, обсяг визначаються вчителем. У 1-му класі, а також у дошкільному педрозділі домашні завдання учням та вихованцям не даються.

36. У 1-му класі, як правило, дається словесна характеристика знань учнів, у наступних класах вона доповнюється оцінками в балах: 10-12 (відмінно), 7-9 (добре), 4-6 (посередньо), 1-3 (незадовільно). Оцінки в балах за семестр, річні, екзаменаційні, підсумкові та тематичні виставляються обов,язково.

         У разі незгоди учня, його батьки з річною, підсумковою оцінкою їм надається право оскаржити її перед апеляційною комісією у 5-денний строк після оголошення річних оцінок.

37. Оцінки з поведінки у шкільному підрозділі висталяються: зразкова, задовільна, незадовільна.

         Учні, які не встигають, підлягають обстеженню медико-психолого-педагогічною комісією. За її висновками такі учні, як правило, продовжуть навчання у спеціальних навчально-виховних закладах. За бажанням батьків (осіб, які їх замінюють) їх навчання може проводитись індивідуально, або інклюзивно.

38. Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

         Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня, одержують аттестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

39. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти.

ІІІ. Учасники навчально-виховного

процесу

40. Учасниками навчально-виховного процессу в комплексі є : діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні працівники, інженеро-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, батьки або особи які їх замінюють.

41. Статус учасників навчально-виховного процессу, їхні права і обов,язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства України, правилами внутрішнього розпорядку комплексу, Положенням про навчально-виховний комплекс.

42. Учні навчально-виховного комплексу мають гарантоване державою право на:

       — доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

       — вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

       — переатестацію з навчальних предметів;

       — безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

       — користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою комплексу;

       — брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

       — брати участь у органах громадського самоврядування комплексу;

       — брати вільне вираження поглядів, переконань;

       — брати участь у добровільних самодіяльних об,єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, группах за інтересами тощо;

       — захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля від дій педагогів та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

43. Учнів залучають за їх згодою батьків або осіб, які замінюють їх до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров,я.

44. Вихованці та учні навчально-виховного комплексу зобов,язані :

       — оволодівати  знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

       — підвищувати загальний культурний рівень;

       — дотримуватися  законодавства, моральних, етичних норм;

       -брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чиним законодавством;

       — бережно ставиться до державного, громадського і особистого майна;

       — дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку  загальноосвітнього навчального закладу;

       — дотримуватись правил особистої гігієни.

45. Педагогічні працівники комплексу мають право:

       — самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров,я учнів;

       — братии участь у роботі методичних об,єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов,язаних з організацією навчально-виховної роботи;

       — обирати форми підвищення своєї кваліфікації,

       — проводити в установленному порядку науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу;

       — вносити пропозиції керівництву комплексу і органу управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

       — на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

       — об,єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об,єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

46. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу забов,язані:

       — забезпечувати належни рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних программ, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

       — сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей, а також збереженню їх здоров,я;

       — утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

       — виконувати статут комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

       — братии участь у роботі педагогічної ради;

       — виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

       — готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними группами;

       — дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

       — постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

       — виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

47. У навчальному закладі обов,язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п,ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

48. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов,язки, умови договору, контракту, зільняються з роботи згідно чинного законодавства.

49. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором школи згідно чинного законодавства.

       Їхні права, обов,язки регулюються трудовим законодавством цим статутом та Правилами внутрішнього розпорядку комплексу.

50. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процессу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти.

51. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

       — обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;

       — звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

       — братии участь у покращенні організації навчально-виховного процессу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

       — захищати в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей (права згідно ст.35 Закону України про освіту).

52. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов,язані :

       — забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

       — постійно дбати про фізичне здоров,я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

       — поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім,ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

       — виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

53. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють обов,язків, передбачених законодавством, комплекс може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

54. Представники громадськості мають право:

       — обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування комплексу;

       — керувати учнівськими об,єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

       — сприяти покращенню матеріально технічної бази, фінансовому забезпеченню комплексу.

55. Представники громадськості забов,язані :

       — дотримуватися статуту комплексу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процессу;

       — дотримуватися етики поведінки і моралі;

       — захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

ІV. Управління навчально-виховним комплексом

56. Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівник кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

57. Директор комплексу та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством. Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту.

58. Директор комплексу здійснює керівництво педагогічним коллективом, забезпечує раціональний добір і розтановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників,

       — організовує навчально-виховний процесс;

       — забезпечує контроль за виконанням навчальних планів программ, якість знань, умінь та навичок учнів;

       — відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного коллективу;

       — створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

       — забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

       — розпоряджається в установленному порядку майном і коштами комплексу;

       — підтримує ініціативи педпрацівників щодо вдосконалення системи навчання та виховання, їх заохочення до творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

       — дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих пошуків, працівників установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об,єднаннями за інтересами;

       — забезпечує права учнів на захист їх відь-яких форм фізичного або психічного насильства;

       — вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

       — розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

       — контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

       — видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження і контролює їх виконання;

       — щороку звітує про свою роботу на загальних зборах коллективу.

59. Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть створюватися піклувальна рада, батьківський комітет, положення про які розроблює і затверджує МОН.

60. Директор комплексу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

61. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, Але не може бути менше чотирьох на рік.

62. Педагогічна рада розглядає питання:

       — удосконалення і методичнее забезпечення навчально-виховного процессу;

       — планування та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу;

       -переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

       — підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчості, впровадження у навчально-виховний процесс досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

       — морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

       — притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов,язків.

63. Вищим органом громадського самоврядування комплексу є загальні збори. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обирається від трьох категорій:

       — працівників комплексу – зборами трудового коллективу;

       — учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

       — батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

       Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів:

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі Бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

       Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори скликаються не менш одного разу на рік.

       Загальні збори :

       — обирають раду комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

       — заслуховують звіт директора і голови ради комплексу про їхню роботу, дають їй оцінку;

       — затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності комплекса, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процессу;

       — приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради школи.

64. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада комплексу, діяльність якої регулюється статутом.

       До ради комплекса обираються пропорціонально представники від педагогічного коллективу, учнів 5-11 класів, батьків громадськості загальними зборами.

       Засідання ради комплексу скликається її головою, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором навчально-виховного закладу.

65. Рада комплексу організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов,язкової загальної середньої освіти молоддю, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів та дітей дошкільного підрозділу.

66. У навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів або ради НВК можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об,єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

       Члени піклувальної ради НВК обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій окремих громадян.

       Піклувальна рада вживає заходів щодо  зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процессу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

67. Права, обов,язки, атестація, соціальні гарантії педагогічних працівників навчально-виховного комплексу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

V. Матеріально-технічна база та

фінансова-господарська діяльність

68. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

69. Для забезпечення навчально-виховного процессу з дотримання діючих нормативів еомплексу матеріально-технічна база, крім класних приміщень включає навчальні кабінети, спортивний зал, бібліотеку, архів, кабінет медсестри, їдальня, котельня, приміщення для інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу, приміщення дошкільного відділення а також спортивні та ігрові майданчики.

70. Фінансування НВК здійснюється уповноваженим органом відповідно до становленного законодавством порядку.

71. Фінансова-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

       Джерелом формування кошторису НВК є :

       — кошти відповідного бюджету у розмірі передбаченому нормативами фінансування середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

       — кошти отримані за надання платних послуг.

72. У НВК створюється фонд загального обов,язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів, дітей дошкільного підрозділу за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його утримання.

73. Вилучення фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводяться лише у випадках передбачених чиним законодавством. Збитки завдані комплексу в наслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

74. НВК має ділянку, де розміщуються споруди, ігрові та спортивні  майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, земельна ділянка тощо.

75. НВК  має право придбати і орендувати необхідне їй обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансування за рахунок власних коштів заходів, які  сприяють поліпшенню соціально-побутових умов коллективу, здавати в оренду майно, надавати платні послуги, створювати батьківський фонд за рахунок внесків, окремих комерційних структур, шефів і використовувати за цільовими призначеннями.

76. Діловодство школи ведеться відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти. Звітність школи встановлюється відповідно до законодавства.

77. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затвердженимих МОН за погодженням з Мінфіном.

78. Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуються таким чином: що відповідали санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечували належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідали б вимогам Типових переліків обов,язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

VІ. Міжнародне співробітництво

80. НВК відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв,язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, товариствами, окремими громадянами як на території України так і за її межами.

81. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв,язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи тощо, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

VІІ. Контроль за діяльністю комплекск,

облік і звітність

82. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковано НВК, державною інспекцією закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, місцевими органами виконавчої влади при Міністерстві освіти і науки, місцевим органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і підпорядкованими їм органами управління освітою, органами санітарно-епідемічної служби.

84. У період між атестацією проводиться перевірка НВК з питань пов,язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види, періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховнолї робот, Але не частіше 1-2 рази на рік.

85. Зміст, форми, періодичності контролює не пов,язаного з навчально-виховним процессом встановлюється засновником НВК відповідно до чинного законодавства.

86. Міністерство освіти України, обласне управління, районний відділ освіти приймають рішення у зв,язку з порушенням статуту.

VІІІ. Реорганізація або ліквідація закладу

87. Реорганізація навчально-виховного комплексу проводиться у разі зміни його типу або форми власності.

       Реорганізація та ліквідація навчально-виховного комплексу проводиться засновником (сільською Радою) або відділом освіти у порядку встановленому кабінетом Міністрів України.

       При реорганізації НВК учнями та дітям дошкільного віку забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

       При реорганізації працівниками що звільняються або переводяться гарантується дотримання їхнії прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

       Реорганізація та ліквідація комплексу допускається лише за згодою територіальної громади.